cơ sở hạ tầng

Hệ thống công nghệ thông tin

  • Công nghệ thông tin: Hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư mới đồng bộ, hiện đại…kết nối trao đổi dữ liệu điện tử với các hãng tàu, đại lý, khách hàng, hải quan, thanh toán online…